Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym

Konsultacja trwa
od 02.09.2020 do 30.09.2020

Opis konsultacji

Zarząd Powiatu Iławskiego Uchwałą Nr 116/435/20 z dnia 1 września 2020 r. zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat  za usuwanie pojazdów z dróg  i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
 ascasd
  1. Cel konsultacji
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii  organizacji pozarządowych   i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie podanej konsultacji. 
 
Przedmiot konsultacji
Projekt uchwały Rady Powiatu Iławskiego w sprawie ustalenia na 2021 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.
  1. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Termin rozpoczęcia konsultacji wyznaczono na 2 września 2020 roku. Opinie, wnioski i uwagi należy przedłożyć w terminie 7 dni od dnia konsultacji.
  1. Forma konsultacji
Konsultacje odbędą się w formie udostępnienia projektu aktu prawa miejscowego w celu złożenia przez organizacje pozarządowe opinii,  wniosków i uwag na zasadach określonych w § 8 Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Sugestie proszę składać na piśmie, faksem na nr (89) 649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres: komunikacja@powiat-ilawski.pl
 
  1. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu iławskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.
 
Informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie – Anna Nikczeńska, tel. (89) 649-07-30.projekt uchwały do pobrania.

Załączniki

Konsultacja trwa
od 02.09.2020 do 30.09.2020


Konsultacja trwa
od 02.09.2020
do 30.09.2020


Pomóż w promocji
konsultacji!

Pobierz plakat


Podziel się